2010. nov 10.

Nyilvántartanak, nyilván tartanak tőlünk

írta: Mach Péter
Nyilvántartanak, nyilván tartanak tőlünk

A Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: PHVB) a
 
538/2010. (XI. 10. ) számú PHVB határozatával
 
a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 12. számú Egyéni Választókerületében a 2010. december 12. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők választásán Nagy Tibor nyilvántartásba vételének ügyében   2 igen, 0 nem szavazattal a következő döntést hozta:
 
A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 12. számú Egyéni Választókerületében a 2010. december 12. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők választásán Nagy Tibor lakost, a Lehet Más a Politika (LMP) helyi önkormányzati képviselő-jelöltjét Budapest Főváros XX. kerület közigazgatási területén Pesterzsébet 12. számú egyéni választókerületében
 
nyilvántartásba veszi.
 
 
A határozat ellen jogszabálysértésre való hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben, a meghozataltól számított 2 napon belül a Fővárosi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a PHVB-nál (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.) úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Továbbiakban: Ve) 79.§ (2) bekezdése szerinti jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a Választási Bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
 
INDOKOLÁS
 
Mach Péter - az LMP meghatalmazottja - 2010. november08. napján benyújtotta a Pesterzsébeti Helyi Választási Irodának a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 12. számú Egyéni Választókerületében az időközi helyi önkormányzati képviselők választásán Nagy Tibor jelöltként való indulásához szükséges nyomtatványokat, valamint a nevére, mint a Lehet Más a Politika jelöltjére szóló ajánlószelvényeket.
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján: „Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.”
Ez alapján a 12. sz. EVK-ban a képviselőjelöltséghez szükséges minimum ajánlások száma: 46 db érvényes jelölés.
 
A Választási Iroda az ajánlószelvényeket ellenőrizte, és az ellenőrzés eredményeként 63 db érvényes ajánlást talált.
 
A PHVB megállapította, hogy Nagy Tibor ajánlása érvényes.
 
A fentiek alapján a PHVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A határozat a fentiekben idézett jogszabályhelyen, valamint a Ve. 29/B §-án, 52.§-án, 55.§ (2) bekezdése, a 105/A § (2) bekezdés a) pontján, valamint 115.§-án alapul. A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 4. § (3) bekezdése, valamint a 79. §-a biztosítja, melynek feltételeit a 80. §-a ismerteti.
 
 
Budapest, 2010. november 10.
 
 
 
 
Forgács Anna
PHVB elnöke
Szólj hozzá

választás önkormányzat pesterzsébet lehet más a politika lmp ajánlószelvény nagy tibor 12. evk